Def4 28ccd69532f144a62045d68e06fefffd167876ab8083736f215e0cd85410b6ae

Back Door

Prigodom pisanja programa dogodi se da prizvođači - programeri ne predvide sve moguće parametre vezane uz sigurnost. Dakle, u programima postoje "rupe" kroz koje je moguće ući na vaše računalo. Tih rupa imaju skoro svi programi - posebno programi vezani uz Internet.

 


DDOS (engl. Distributed Denial Of Service)

 

Vrsta napada na računalne sustave. Haker šalje potreban softver preko elektronske pošte. Nakon toga preko Interneta aktivira taj softver na svim računalima na koje ga je poslao i napada druga računala - zapravo obasipa ih velikom količinom podataka. Potencijalno, ako ste neoprezni i prigodom čitanja elektronske pošte otvarate sve i sva bez ikakve provjere,  i vaše računalo može, a da vi to ne želite, sudjelovati u napadu na druge sustave.

Nameserver, DNS

 

Računalo koje pretvara punu adresu dokumenta (members.xoom.com/tecajevi) u IP adresu (npr. 255.255.255.255). Ljudi koriste punu adresu (FQDN), a računala IP adresu (brojeve). Računalo koje vrši pretvorbu još se naziva DNS ( Domain Name Server).

 

NAT (Network Address Translation)

 

Sposobnost vatrozida da sakrije adresu vašeg ačunala od vanjskog svijeta. Ako imate mrežu računala koja je priključena na Internet vanjski korisnici "vide" samo adresu uređaja - računala preko kojeg se cijela mreža računala spaja na Internet. Inače, preko te adrese se dolaz - napada vaše računalo, a kako je sada nema na Internetu - ne može se do nje doći - ne može se ni napasti vaša mreža. Oprez! Hackeri probijaju i takvu zaštitu.

 

Paket podataka (engl.Packet)

 

Računala komuniciraju tako da šalju i primaju podatke zapakirane u pakete. Paket obično sadrži adresu onoga tko šalje i adresu onoga kome se šalje te naravno, podatke koji se šalju. Znači, ako hacker presretne paket može odgonetnuti adresu računala s kojeg se šalje i kojem se šalje. Ako podaci u paketu nisu zaštićeni šifriranjem vrlo lako dolazi do vaših podataka. Pogledajte još Kriptografija i Protokol.

 

Packet filter

 

Vatrozid filtrira podatke koji ulaze sa Interneta u vašu lokalnu mrežu računala ili na samo jedno računalo (ako imate vatrozid). Ako neko računalo nije zatražilo nikakve podatke sa Interneta, a  netko ih pokušava poslati tada će vatrozid jednostavno odbaciti te podatke (koji su zapakirani u pakete) i neće dozvoliti pristup na vaše računalo - mrežu računala.

 

PGP (Pretty Good Privacy)

 

Skup programa koji Vam omogućavaju da šifrirate podatke koje šaljete Internetom ili na neki drugi način. NBudite vrlo oprezni. Dobro provjerite izvor  - onoga tko Vam je dao PGP programe. Može Vam se doslovno podvaliti program koji će nekome omogućavati da čita sve vaše podatke iako ste ih uredno šifrirali. Ako planski primijenjujete ove programe vaša je poslovna tajna zaštićena od mnogih očiju. Autor PGP imao je ozbiljnih problema u svojoj državi - Americi.

 

Private Key - privatni ključ

 

Ključ koji nam služi za dešifriranje podataka. Nikada ga ne smijemo nikome otkriti.Pogledajte Public Key.

 

Protocol

Protokol je skup pravila po kojima računala komuniciraju. Prije slanja i primanja podataka (paketa) računala se moraju dogovoriti na kojem će "jeziku" komunicirati - moraju dogovoriti protokol. Na Internetu se koristi TCP/IP protokol koji je razvijen 1982. godine.

 

Public Key - javni ključ

 

Prigodom šifriranja podataka koristimo se tzv, ključem koji nam služi za šifriranje, ali i za dešifriranje. Onaj koji poznaje ključ može napraviti oba ta postupka. Javni ključ može biti poznat bilo kome jer mi podatke dešifriramo privatnim ključem.Pogledajte Private Key.

 

RSA Encryption (Rivest-Sharmir-Adelman)

Popularni postupak (algoritam) za šifriranje podataka. Dobio je naziv po ljudima koji su ga razvili - Rivest, Shamir i Adelman. Zasniva se na konceptu javnog ključa. Pogledajte Javni ključ (Public Key).

SET (Secure Electronic Transactions)

 

Standard sponzoriran od strane kompanija koje se bave jkartičnim poslovanjem - Visa i MasterCard. Želi se razviti standard za sigurnu uporabu kartca za plaćanje na Internetu. U prošlosti je bilo puno krađa brojeva kreditnih kartica i zlouporabe. Nemojte nikada držati povjerljive podatke (brojeve kartica) u običnoj tekstualnoj datoteci na računalu.

 

SPAM

Poruke elektronske pošte koje se šalju na jako puno adresa u svrhu popularizacije određenih Internet stranica. Takve se poruke još nazivaju Junk Mail. To je prije svega nepristojno, a i kažnjivo.

 

Vatrozid (engl. Firewall)

 

Skup programa ili hardveski dodatak koji štiti vaše računalo od upada uljeza. Vatrozid dolazi između Interneta i vašeg računala ili mreže računala. Ako imate jako važne podatke na svojem računalu ili mreži računala na poslu, obvezno razmotrite postavljanje vatrozida. No znajte jedno, rijetki vatrozidovi pružaju punu zaštitu - ako uopće takvi postoje!